กัญชาจะถูกนำกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้ง
ที่กัญชาจะถูกนำกลับไปเป็นยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 5 อีกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และมีเหตุผลหลายประการ

• กระแสโลก และการลงทุน : ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเปิดเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์ และสันทนาการมากขึ้น มีการลงทุนจำนวนมากในอุตสาหกรรมกัญชา ซึ่งหากประเทศไทยกลับไปสู่การควบคุมที่เข้มงวด จะส่งผลกระทบต่อการลงทุน และภาพลักษณ์ของประเทศ

• ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กัญชามีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูป การห้ามปลูก และจำหน่าย จะทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ

• ความต้องการของประชาชน : ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ และสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงนโยบายกลับไปในทิศทางเดิม อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ และการต่อต้านจากประชาชน

• กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง : การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา จะต้องใช้เวลา และกระบวนการที่ซับซ้อน การกลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษ อาจต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่ากังวล และต้องติดตามต่อไป

• ผลกระทบด้านสุขภาพ : การใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้อง และในกลุ่มเด็ก และเยาวชนอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้

• การแข่งขันทางธุรกิจ : การเปิดเสรีอาจนำไปสู่การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และอาจมีการผูกขาดตลาด

สรุปแล้ว แม้ว่าการกลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษจะเป็นเรื่องยาก แต่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการติดตามแ ละประเมินผลกระทบของการ #เปิดเสรีกัญชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการควบคุม และกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

Cannabis thailand returned drugs again
It is highly unlikely that cannabis will be reclassified as a controlled substance.

There are several reasons for this : 

• Global Trends and Investments : The global trend is toward cannabis legalization, both for medical and recreational purposes. Significant investments have been made in the cannabis industry. If Thailand were to reimpose strict controls, it would adversely affect these investments and the country’s image.

• Economic Benefits: Cannabis has the potential to significantly boost the economy, from medical applications to agriculture and processing industries. Prohibiting cultivation and sale would hinder Thailand’s economic growth.

• Public Demand : A large segment of the population supports the use of cannabis for medical and health purposes. Reversing this policy could lead to public dissatisfaction and protests.

• Legal and Regulatory Framework : Changing cannabis-related laws is a complex and time-consuming process. Reclassifying cannabis as a controlled substance would require amendments to multiple laws, which may not be feasible in the short term.

However, there are still concerns that need to be addressed :

• Health Impacts : Improper cannabis use, especially among youth, can lead to health problems.

• Business Competition : Legalization could lead to intense competition and potential market monopolies.

In conclusion, while reclassification as a controlled substance is unlikely, the government and relevant agencies should continuously monitor and evaluate the impacts of cannabis legalization to find ways to regulate and oversee its use for the greatest benefit to society.
Facebook
Twitter
0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart