Sale end in:

COMPOUND Z 🎰

COMPOUND Z 🎰
• COMPOUND GENETICS
• GENETICS : APPLES & BANANAS & WHITE RUNTZ.
• GENOTYPE : HYBRID
• AROMA : GASSY AND FRUIT
• EFFECT : GIGGLY AND RELAXED.
• THC : 24% (HIGH+)

กัญชาสายพันธุ์ COMPOUND Z เป็นสายพันธุ์กัญชาลูกผสม (Hybrid) มีพันธุกรรมมาจากสายพันธุ์ Apples & Bananas และ White Runtz มีจีโนไทป์ Hybrid 50/50 ส่งผลให้กัญชาสายพันธุ์นี้มีความแรงปานกลาง และให้ความรู้สึกทั้งตื่นตัว และผ่อนคลาย

ผลกระทบ : ทำให้รู้สึกเบิกบาน และผ่อนคลาย

กัญชาสายพันธุ์ COMPOUND Z มีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงถึง 24% ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลักของกัญชาที่ให้ความรู้สึกสูง (High) ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเบิกบาน มีความสุข ผ่อนคลาย ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น และสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลิ่น : แก๊ส และผลไม้

กัญชาสายพันธุ์ COMPOUND Z มีกลิ่นหอมของแก๊สและผลไม้ เช่น มะม่วง แอปเปิ้ล และกล้วย

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart