Sale end in:

HIGH SOCIETY 🏙

• COMPOUND GENETICS
• GENETICS : BISCOTTI X JET FUEL GELATO
• GENOTYPE : INDICA DOMINANT
• AROMA : BAKERY & NUTTY
• EFFECT : RELAXATION AND WELL-BEING
• THC : 25% (HIGH+)

กัญชาสายพันธุ์ HIGH SOCIETY เป็นสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกัญชาสายพันธุ์ Indica ที่ต้องการความแรงสูง และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

การศึกษา และความเข้าใจเกี่ยวกับสายพันธุ์กัญชาต่างๆ มีความสำคัญในทางวิชาการเพื่อเข้าใจผลกระทบ และคุณสมบัติที่แตกต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ การศึกษานี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจกลไกการทำงานของกัญชา และผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์

พันธุกรรมของกัญชาเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพและผลกระทบทางจิตใจของกัญชา พันธุกรรมของกัญชาสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่ม Indica: สายพันธุ์ Indica มีลำต้นที่เตี้ย ใบกว้าง และกิ่งก้านแน่น สายพันธุ์ Indica มักให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และง่วงนอน
กลุ่ม Sativa: สายพันธุ์ Sativa มีลำต้นที่สูง ใบเรียว และจากกิ่งก้านโปร่ง สายพันธุ์ Sativa มักให้ความรู้สึกตื่นตัว และกระปรี้กระเปร่า

จีโนไทป์ (Genotype) หมายถึง ข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ในขณะที่ฟีโนไทป์ (Phenotype) หมายถึง การแสดงออกทางกายภาพ หรือคุณสมบัติที่สามารถสังเกตได้ของสิ่งมีชีวิต จีโนไทป์ของกัญชาสามารถกำหนดฟีโนไทป์ได้ เช่น จีโนไทป์ Indica มักให้ฟีโนไทป์เป็นสายพันธุ์ Indica


THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) เป็นสารออกฤทธิ์หลักของกัญชา THC เป็นสารที่มีผลทำให้รู้สึกมึนเมา ในขณะที่ CBD ไม่มีผลทำให้รู้สึกมึนเมา ปริมาณของ THC และ CBD ในกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ แตกต่างกันไป สายพันธุ์ที่มีปริมาณ THC สูงมักให้ความรู้สึกมึนเมา ในขณะที่สายพันธุ์ที่มีปริมาณ CBD สูงมักให้ความรู้สึกผ่อนคลาย


นอกจาก THC และ CBD แล้ว กัญชายังมีสารออกฤทธิ์อื่นๆ เช่น CBG (Cannabigerol) CBN (Cannabinol) และ CBC (Cannabichromene) สารเหล่านี้อาจมีผลต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์เช่นกัน

0

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart